Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

PHIÊN BẢN 1 NGÀY 7/12/2021

Chính sách bảo mật này (sau đây gọi tắt là “Chính sách bảo mật” hay “Chính sách”) được xây dựng và cập nhật bởi CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE ASSET SECURITIES (VIỆT NAM) (sau đây gọi tắt là “MAS”). 

Phạm vi áp dụng của Chính sách là tất cả các đối tượng sử dụng (sau đây gọi tắt là “Người dùng”) Ứng dụng di động My Asset (sau đây gọi tắt là “Ứng dụng di động”), website (sau đây gọi tắt là “Website”), không giới hạn ở các hình thức đăng ký sử dụng dịch vụ của MAS, đăng ký thông tin và đăng ký tài khoản. 

Chính sách bảo mật được xây dựng nhằm cho bạn biết được MAS sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ, bảo mật và/hoặc xử lý dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho MAS như thế nào, và chính sách này được xây dựng dựa trên quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến bảo mật dữ liệu cá nhân. 

Bằng cách chọn xác nhận vào tiêu mục “Đồng ý điều khoản trong Chính Sách Bảo Mật” khi đăng ký sử dụng, đăng ký thông tin, đăng ký tài khoản trên Ứng dụng di động và/hoặc Website của MAS, bạn thừa nhận rằng đồng ý toàn bộ các điều khoản và điều kiện quy định tại Chính Sách Bảo Mật này và cho phép MAS thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây. Trong trường hợp từ chối Chính Sách Bảo Mật, bạn có thể không tải xuống, không đăng ký vào Ứng dụng di động My Asset, hoặc không sử dụng các dịch vụ được cung cấp qua Website của MAS. 

Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này trước khi gửi/cung cấp bất kỳ thông tin nào cho MAS hoặc khi được MAS yêu cầu. 

1. THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

1.1. Dữ liệu cá nhân nghĩa là và tham chiếu đến thông tin cá nhân gắn với việc xác định danh tính của một người cụ thể (sau đây gọi tắt là “Dữ Liệu Cá Nhân”). Dữ liệu cá nhân mà MAS sẽ/có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn: 

(i) Họ và Tên; 

(ii) Ngày tháng năm sinh; 

(iii) Số CMND hoặc Hộ chiếu; 

(iv) Giới tính; 

(v) Địa chỉ liên hệ; 

(vi) Địa chỉ thư điện tử; 

(vii) Số điện thoại, số fax; 

(viii) Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán; 

(ix) Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Ứng dụng di động hoặc Website; 

(x) Dữ liệu tổng hợp khác về nội dung mà sử dụng trên Ứng dụng di động hoặc Website; 

1.2. Chúng tôi sẽ/có thể thu thập Dữ liệu cá nhân về bạn trong các trường hợp: 

(i) Khi bạn đăng ký (sử dụng/thông tin/tài khoản) và/hoặc sử dụng Ứng dụng di động hoặc Website của MAS; 

(ii) Khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của MAS, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác qua Ứng dụng di động hoặc Website; 

(iii) Tương tác với MAS qua Ứng dụng di động hoặc Website; 

(iv) Khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua Ứng dụng di động hoặc Website; 

(v) Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho MAS vì bất kỳ lý do gì.
Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà MAS thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà MAS sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn. 

2. MỤC ĐÍCH THU THẬP, SỬ DỤNG, TIẾT LỘ, XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

Dữ liệu cá nhân về bạn được MAS thu thập tại mục 1 sẽ/có thể được sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý cho các mục đích sau đây: 

  • Xác thực thông tin về bạn để đăng ký như một khách hàng của MAS. 
  • Chấp thuận quá trình đăng ký của bạn như một khách hàng của MAS, cung ứng cho bạn một tài khoản đăng nhập vào My Asset cũng như các hoạt động sửa đổi, bổ sung, cập nhật, quản lý Thông tin đăng ký. 
  • Tiến hành các hoạt động tra cứu và phân tích Người dùng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, quản lý và bảo vệ các thông tin, hệ thống kỹ thuật dịch vụ, đo lường hiệu suất dịch vụ do MAS cung ứng và cải thiện sản phẩm, dịch vụ của MAS. 
  • Trên cơ sở các thông tin có được, bạn đồng ý rằng, MAS có thể sử dụng tên của bạn, số điện thoại, địa chỉ liên hệ, email, số fax để cung cấp các thông báo, khảo sát, thông tin sản phẩm, các hoạt động truyền thông, khuyến mại khác tới bạn liên quan đến dịch vụ được cung cấp bởi MAS. 
  • Quản lý rủi ro, thực hiện kiểm tra khả năng tín nhiệm và khả năng thanh toán (và đối chiếu thông tin để xác định tính chính xác, xác thực với bên thứ ba) hoặc đánh giá, phát hiện, và/hoặc khắc phục gian lận, giả mạo hoặc các hành vi có thể bị cấm hoặc vi phạm pháp luật. 
  • Phát hiện, ngăn ngừa hay khắc phục tình trạng vi phạm chính sách hay thỏa thuận Người dùng có hiệu lực. 
  • Cung cấp thông tin khi phát sinh yêu cầu theo quy định pháp luật, cơ quan có thẩm quyền hay bên thứ ba căn cứ vào yêu cầu của tòa án hoặc thực thể pháp lý khác, hoặc khi thực thi các quy định pháp luật; hoặc khi MAS tin rằng việc tiết lộ dữ liệu cá nhân là cần thiết để ngăn ngừa tổn hại về thể chất hoặc mất mát tài chính, để báo cáo hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ hoặc liên quan đến bất kỳ khiếu nại hoặc khả năng khiếu nại nào có thể đưa ra đối với MAS. 

3. GIỚI HẠN TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, MAS sẽ/có thể cần phải tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của MAS, và/hoặc các bên thứ ba khác (sau đây gọi tắt là “Bên Thứ Ba”) vì một hay nhiều Mục Đích nói trên. Các Bên Thứ Ba bằng tư cách của mình hoặc thay mặt MAS sẽ/có thể, truy cập, sử dụng, xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều Mục Đích nói trên. Các Bên Thứ Ba bao gồm, nhưng không giới hạn ở: 

(i) Công ty con, công ty liên kết và công ty liên quan của MAS; 

(ii) Chuyên gia tư vấn, cơ quan có thẩm quyền, bên bảo hiểm, hoặc các quy định pháp luật cho mục đích tại mục 2 nêu trên; 

(iii) Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà MAS thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của MAS. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho MAS chẳng hạn như công ty bưu chính, công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin, các tổ chức hoạt động thương mại điện tử, trung tâm dữ liệu, Ngân hàng, đại lý thu nợ hoặc các Tổ chức tín dụng khác; 

(iv) Bên Thứ Ba khác mà MAS tiết lộ thông tin vì một trong các Mục Đích và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều Mục Đích. 

4. BẢO MẬT, BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH 

4.1. Mọi Dữ liệu cá nhân mà MAS thu thập sẽ được lưu giữ bởi MAS và nhân viên của MAS, bất kỳ Bên Thứ Ba nào nêu trên đều liên quan đến bất kỳ mục đích nào tại mục 2. Mọi Dữ liệu cá nhân mà MAS thu thập sẽ giữ bí mật và chỉ được phép sử dụng liên quan đến các mục đích được chỉ định tại mục 2 trên đây và không cho mục đích của riêng nào khác trừ khi bạn đã đồng ý cho các mục đích sử dụng khác. 

4.2. Mặc dù MAS đã có công nghệ cập nhật và thủ tục nội bộ để giữ cho các Dữ liệu Cá nhân của bạn an toàn khỏi những kẻ xâm nhập, nhưng không có đảm bảo rằng các công nghệ hoặc thủ tục như vậy có thể loại bỏ tất cả các rủi ro về trộm cắp, mất mát hoặc sử dụng sai. 

4.3. Chúng tôi sử dụng phương pháp hợp lý để ngăn chặn truy cập trái phép vào sản phẩm, dịch vụ của MAS, để duy trì độ chính xác của dữ liệu và để đảm bảo sử dụng đúng thông tin MAS lưu giữ. 

4.4. Đối với Người dùng đã đăng ký sử dụng dịch vụ, đăng ký thông tin, đăng ký tài khoản có thể được xem và trong phạm vi nhất định có thể chỉnh sửa thông qua tài khoản của chính mình, được bảo vệ bằng mật khẩu theo các cách thức được MAS hỗ trợ trên các Website, Ứng dụng di động. 

4.5. Chúng tôi đề nghị bạn không tiết lộ mật khẩu của mình cho bất cứ ai. Nhân viên của MAS, bất kỳ Bên Thứ Ba nào nêu trên sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cho mật khẩu của bạn trong một cuộc gọi điện thoại hoặc email hay bất kỳ kênh kết nối nào với bạn. Nếu bạn chia sẻ máy tính, thiết bị di động với người khác, bạn không nên chọn lưu thông tin đăng nhập (ví dụ: ID Người dùng và mật khẩu) trên thiết bị dùng chung đó. Hãy nhớ đăng xuất khỏi tài khoản của bạn và đóng cửa sổ trình duyệt của bạn khi bạn kết thúc phiên làm việc. 

5. THAY ĐỔI VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT 

Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách này sẽ được thông báo bởi MAS trên Website hoặc Ứng dụng di động. Một khi được đăng tải công khai, chính sách mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông tin nào MAS lưu giữ về bạn theo mô tả trong Chính sách này và có hoặc không thu thập trước hoặc sau khi Chính sách mới có hiệu lực sẽ được điều chỉnh bởi phiên bản mới nhất của Chính sách bảo mật.